Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Szkołach Delta

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Szkołach Delta

odn_nauczyciel_prakt_zNcjO

Nauczyciel Praktycznej Nauki Zawodu - Kurs Kwalifikacyjny

Cel Kursu:

  • Zapoznanie słuchaczy z siecią instytucji edukacyjnych i systemem szkolnym kraju
  • Dostarczenie wiedzy o wpływie doświadczeń szkolnych ucznia na kształtowanie jego osobowości
  • Przygotowanie słuchacza do właściwej realizacji procesu kształcenia, w tym ewaluacja uwzględniająca wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  • Wytworzenie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej
  • Przygotowanie do samokształcenia i kształcenia ustawicznego

 

Czas Trwania: 150 godzin – na podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu przeznacza się 60 godzin, a na metodykę nauczania 90 godzin.

Cena Kursu: 900 zł

 

Dla Kogo:
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1875), zmieniającym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. (Dz. U. nr 113, poz. 988 z 2002 r.) w sprawie praktycznej nauki zawodu, nie mające kwalifikacji pedagogicznych. Do ww. rozporządzeń mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. , Nr 31, poz. 216 z dnia 27 lutego 2006 r.) w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

 

Kurs organizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 988 ze zmianami, Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1875),Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycielioraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).