Aktualności

w Szkołach Delta

Aktualności

w Szkołach Delta

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 tydzień temu

Liceum i Technikum Delta

Absolwenci Technikum maturę z j.polskiego,matematyki i j.angielskiego(poziom podst.) piszecie w szkole przy ul. Nadodrzańskiej ... Zobacz WięcejZobacz Mniej

1 tydzień temu

Liceum i Technikum Delta

Absolwenci Liceum
maturę ze wszystkim przedmiotów będziecie pisali w budynku szkoły przy pl. Żołnierza Polskiego 5
... Zobacz WięcejZobacz Mniej

1 tydzień temu

Liceum i Technikum Delta

Maturzyści, przeczytajcie i zastosujcie się do wytycznych CKE, MEN oraz GIS dotyczących egzaminu maturalnego.
Jest tego sporo, ale pomoże nam na sprawne i bezpieczne przeprowadzanie egzaminu maturalnego.

Wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:
Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa , bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali)
Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę .
Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
Wrażeniami po egzaminie dzielcie się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych , komunikatorów, telefonicznie, unikajcie spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
... Zobacz WięcejZobacz Mniej

Drodzy Uczniowie!

Zbliżamy się do zakończenia roku szkolnego. Z zapowiedzi Ministra Edukacji Narodowej, termin zakończenia nauki (26.06.2020 r.) nie ulegnie zmianie. Zostało nam już bardzo mało czasu (około 4-5 tygodni). Bardzo Was proszę o wykorzystanie tego czasu do bardziej aktywnej pracy. Tym bardziej, że ponad 150 uczniom brakuje ocen i nauczyciele nie wystawili proponowanych ocen końcowych. Są nieklasyfikowani. Jeżeli Ci uczniowie, nie będą intensywniej pracować, pisać i wysyłać wykonane zadania, nie będą aktywni w tym okresie, to nie uzyskają ocen i nie będzie można ich promować do następnych klas. Będą powtarzać klasę.

Wszystkim jest trudno, ale proszę o dodatkowy wysiłek, by ten rok, nie był dla Was zmarnowanym rokiem. Deklaruję wszelką pomoc. W razie potrzeby proszę pisać na adres: jk@delta.edu.pl lub dzwonić na numer 60094598.

Jerzy Kliszewski
... Zobacz WięcejZobacz Mniej

Skomentuj na Facebooku

Delta Szkoła Sukcesu 😂👌

View more comments

Egzaminy zawodowe w sesji czerwiec-lipiec planowo odbędę się 22,23,25,29 czerwca oraz 2 lipca.
Szczegóły w sekretariacie
... Zobacz WięcejZobacz Mniej

Maturzyści, znany jest już nowy termin matur.
Poniżej zamieszczam harmonogram.
W tym roku bez egzaminów ustnych.
... Zobacz WięcejZobacz Mniej

Maturzyści, znany jest już nowy termin matur.
Poniżej zamieszczam harmonogram.
W tym roku bez egzaminów ustnych.

1 miesiąc temu

Liceum i Technikum Delta

Absolwenci, poniżej zamieszczam harmonogram odbioru świadectw ukończenia szkoły 😊
Proszę się z nim zapoznać i przestrzegać podanych godzin.
Do zobaczenia w piątek.
ps. proszę sprawdźcie, czy czesne i opłatę za ipad (10 zł) macie uregulowane, ponieważ tylko w takim wypadku będziecie mogli odebrać świadectwo w piątek.
... Zobacz WięcejZobacz Mniej

Absolwenci, poniżej zamieszczam harmonogram odbioru świadectw ukończenia szkoły 😊
Proszę się z nim zapoznać i przestrzegać podanych godzin.
Do zobaczenia w piątek.
ps. proszę sprawdźcie, czy czesne i opłatę za ipad (10 zł) macie uregulowane, ponieważ tylko w takim wypadku będziecie mogli odebrać świadectwo w piątek.Image attachment

1 miesiąc temu

Liceum i Technikum Delta

Maturzyści!
Zgodnie z rozporządzeniem MEN egzamin maturalny w roku szkolnym 2019/2020 został przesunięty na czerwiec.
Nowy termin egzaminu będzie podany na 3 tygodnie przed jego rozpoczęciem.
Data zakończenia roku szkolnego dla 3 klas liceum i 4 klas technikum nie ulega zmianie.
Na bieżąco będziemy Was informować o wszystkich zmianach.
Zostańcie w domach i powtarzajcie materiał 🤓
... Zobacz WięcejZobacz Mniej

Skomentuj na Facebooku

Czy Szkoła Delta przyjmuje uczniów ze szkół zawodowych?

View more comments