Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Szkołach Delta

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Szkołach Delta

odn_kurs_dla_kierown_r205z

Kurs Dla Kierowników Wypoczynku Dzieci i Młodzieży

Cel Kursu:
Głównym celem naszego kursu jest uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu kierownika wypoczynku na koloniach, zimowiskach oraz obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami naszego kraju.

 

Cena Kursu: 210 zł

 

Dla Kogo:
Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży kierowany jest do osób, które:

 • Ukończyły 18 lat
 • Posiadają co najmniej średnie wykształcenie
 • Predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
 • Co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej,
 • Lub jest czynnym instruktorem harcerstwa od stopnia podharcmistrza włącznie.

Uczestnicy kursu zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności merytoryczne niezbędne do pełnienia obowiązków kierownika. Poznają obowiązujące przepisy dotyczące życia i zdrowia uczestników wypoczynku. Nauczą się sporządzać plan pracy wychowawczo – opiekuńczej. Zapoznają się z podstawowymi metodami pracy z kadrą oraz uczestnikami. Jednym słowem nabędą niezbędne umiejętności organizacji pracy kierownika.

 

Program szkolenia obejmuje:

 • Planowanie pracy wychowawczej
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
 • Organizacja pracy kierownika wypoczynku z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym
 • Prowadzenie dokumentacji wypoczynku  – obowiązujące przepisy

 

Zadania kierownika wypoczynku:
Kierownik powinien znać całokształt spraw związanych z organizacją i prowadzeniem wypoczynku, ponieważ od jego pracy zależy właściwe prowadzenie placówki. Kierownik musi posiadać autorytet wśród pracowników oraz uczestników wypoczynku. To on podejmuje decyzje we wszystkich zasadniczych sprawach wychowawczych. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników.

Zadaniem kierownika wypoczynku jest również:

 • Układanie planów zajęć
 • Ustalanie zakresu pracy i obowiązków wychowawców oraz pozostałego personelu, a także kontrola ich pracy
 • Ustalanie wytycznych dotyczących imprez okolicznościowych, wycieczek oraz prac świetlicowych
 • Nadzór działalności personelu placówki w czasie zajęć w zakresie stosowania zasad higieny i bezpieczeństwa w placówce
 • Kierownik wydaje również dyspozycje w sprawach gospodarczych, dysponuje środkami pieniężnymi określonymi w budżecie.

Należy pamiętać o tym, że podczas wypoczynku obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za podjęte decyzje. Wskazane jest jednak, aby te trudniejsze decyzje wychowawcze omawiane były na forum rady pedagogicznej

 

Kurs organizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.